เรามีประสบการณ์ในการทำงานในด้านToner cartridge มากกว่า 15 ปี ทำให้เรามีประสบการณ์พัฒนาสินค้า และการบริการจนเป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าองค์การต่างๆ เช่น International Company, องค์กรของรัฐบาล, โรงพยาบาล, สำนักงานเอกชนทั่วไป และ อื่นๆ

หมึกของเรามีคุณภาพที่ได้รับมาตรฐานจากบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน

  • ISO9001 (การบริหารการจัดการ)
  • ISO 14001(มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)
  • RoHS (มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม) ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คุณภาพของการพิมพ์

  • Optical Density ความหนาแน่นของสี ที่ใกล้กับของแท้ และแม่นยำ
  • Register Mark ความแม่นยำของการพิมพ์ไม่แตกต่างจากของแท้
  • Ink bleeding ความคมชัดของการพิมม์ ไม่แตกต่างจากของแท้

Independent study จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร. พิชญดา เกตุเมฆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของน้ำ น้อยกว่าของแท้ ในด้าน pH
  • ไม่มีผลกระทบด้างสิ่งแวดล้อมของดินในด้าน pH